מהו כלב השנה וכיצד נבחר כלב השנה בישראל?

על מנת לעודד ולהוקיר הישגים יוצאי דופן של גידול ותצוגה יוענקו מדי שנה תארי "כלב השנה" בכל אחד מהגזעים המוכרים ע"י ה-FCI
המוצגים בארץ וכן "כלב השנה" בכל קבוצת FCI ו"כלב השנה של ישראל".

נוהל

1 .כל הנכתב ב נוהל זה בגוף זכר, בין אם כלפי כלב או כלפי אדם, כוונתו הן לזכר והן לנקבה.
2 .ב"כלב השנה" משתתף כל כלב, מגזע המוכר באופן מלא ע"י ה -FCI ,מגיל 9 חודשים ומעלה, הנוטל חלק בתערוכות צורה
בישראל, בעל מספר סגי"ר ישר אלי לא פיקטיבי, שישראל היא מקום מגוריו המרכזי, והרשום בשירותים הווטרינריים באחת
הרשויות המקומיות בישראל.
3 .מרשם ההישגים יחל מדי שנה ב-1 לינואר ויסתיים ב 31 בדצמבר באותה השנה. בשנת 2017 תחל ספירת המרשם מהתערוכה
.31.12.17 ב ותסתיים 6.5.17 בכנות הבינלאומית
4 .על "כלב השנה" יהיה אחראי אדם שימונה לצורך זה ע"י הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות. בהעדר קביעה אחרת יהיה
אחראי על "כלב השנה", המרשם והאירוע השנתי, סגן יו"ר ההי"ל.
5 .את המרשם ינהל בפועל רשם ההישגים – עובד במשרד ההי"ל או מתנדב, שימונה ע"י הנהלת ההי"ל. הרשם יהיה אחראי על
רישום הניקוד, שיועבר אליו ע"י מנהלי תערוכות העמותות החברות בהי"ל ועל ידי מ נהלי התערוכות הבינלאומיות המאורגנות ע"י
ההתאחדות הישראלית לכ לבנות.
6 .מרשם "כלב השנה" יכלול הישגים מתערוכות בישראל בלבד.
7 .במרשם "כלב השנה" יכללו תוצאות התערוכות הבינלאומיות ) CACIB )שנערכות ע"י או בחסות ההתאחדות הישראלית לכלבנות,
וכן תוצאות מ-4 תערוכות מועדון )CAC )לכל גזע, על פי בחירת מועדון הגזע. בשנת 2017 ,יכללו תוצאות מ-3 תערוכות מועדון
בלבד.
8 .כל מועדון/חוג גזע ידווח לאחראי על "כלב השנה" מה הן 4 תערוכות הגזע שתחשבנה לצורך המרשם. המועדון יכריז זאת
בתחילת כל שנה, או לחילופין במהלך השנה, אולם לא יאוחר מ -30 יום לפ ני קיום התערוכה )כלומר, תערוכת פתע לא יכולה
להיחשב לניקוד כלב השנה(. מועדון רשאי להכריז על פחות מ-4 תערוכות גזע אולם לא על יותר מ-4 .
9 .תערוכה תוכל להיחשב לכלב השנה אך ורק אם היא פתוחה לרישום עבור כל גזעי המועדון )תערוכת "ס פשל טי" לא תחשב לכלב
השנה(. בארגון תערוכת מועדון כפולה )כלומר, נערכת באותו היום עם שופטים שונים(, ניתן לבקש ניקוד כלב השנה לתערוכה
אחת בלבד.
10 .ועדת תערוכות תעביר לרשם ההישגים, לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קבלתו, את דוח תוצאות התערוכה המכיל את המידע
הרלוונטי לניקוד כלב השנה.
11 .טופס דיווח תוצאות תערוכה יכלול, לגבי כל גזע שהשתתף בתערוכה בנפרד, בנוסף לדיווח הקיים על תארי JCAC ,CAC ,GCAC ,
VCAC וסגניהם ) RESERVE )גם את המידע הבא: מספר הכלבים מאותו גזע שנטלו חלק בפועל בתערוכה, ואת פרטי )מין,
ס.ג.י.ר., שם הכלב, שם הבעלים( מנצח הגזע ומנ צח המין שכנגד.
12 .בתערוכות בינלאומיות )CACIB )בלבד ידווחו גם פרטי: מנצחי קבוצות: מקום ראשון, שני ושלישי; כוכב צעירים של התערוכה:
מקום ראשון, שני ושלישי; כוכב קשישים של התע רוכה: מקום ראשון, שני ושלישי; כוכב התערוכה, סגן ראשון, סגן שני.
13 .לכל זכייה יינתן ניקוד בהתאם לטבלת ניקוד שהינה חלק מנוהל זה. טבלת הניקוד יכולה להש תנות מפע ם לפעם, בהחלטת
הנהלת ההי"ל.
14 .במקרה של תערוכת סקציה של ה-FCI או תערוכה עולמית של ה-FCI שתערך בישראל יינתן ניקוד מיוחד שיקבע ע"י הנהלת
ההתאחדות הישראלית לכלבנות לתערוכה זו בלבד.
15 .לצורך חישוב הניקוד תערך הבחנה בין גזע בו השתתפו עד 7 כלבים באותה התערוכה לבין גזע בו נטלו חלק 8 כלבים ומעלה
בתערוכה. לצורך מניין הכלבים יחשבו כלבים שהשתתפו בפועל בתערוכה בלבד. 
16 .מדי שנה עד ל-7 בינואר יסכם הרשם את כלל תוצאות הכלבים שזכו בניקוד בשנה החולפת. הכלב שזכה במספר הגבוה ביותר
של נקודות בגזעו יוכרז כ"כלב ה שנה" בגזעו. כגזע יחשב כל וריאנט הזכאי לCACIB נפרד. בנוסף יקבע בכל אחת מקבוצת ה-FCI
הכלב בעל הניקוד הגבוה ביותר כ"כלב השנה בקבוצה" ומבין כל כלבי השנה בקבוצות יבחר בעל הניקוד הגבוה ביותר כ"כלב
השנה של ישראל".
17 .מזכירות ההי"ל תכין תעודה לכל כלב שנה בהתאם. בנוסף תכין תעודות לכלבי השנה בקבוצות וכן לסגן ראשו שני בכל קבוצה.
בעלי הכלבים הזוכים בתארים אלו יוכלו לפנות למזכירות היל ולקבל תעודה בהתאם, תמורת תשלום שיקבע מעת לעת.
18 .תואר "כלב השנה" בגזע ירשם בספר הגידול.
19 .עשרת זוכי אות כלב השנה בקבוצות יוזמנו לאירוע שייערך ע"י ההתאחדות הישראלית לכלבנות, ש ם יוכר זו זכיותיהם ותוענק
להם התעודה.
20 .במקרה של מספר נקודות זהה בין מספר פרטים באותה הקטגוריה –
)א( יקבע כזוכה הכלב שזכה ביותר נקודות בקטגוריות "מנצח קבוצה", "כוכב תערוכה", "כוכב צעי רים" ו"כוכב קשישים" על
סגניהם הראשון והשני בתערוכות בינלאומיות.
)ב( במידה ועדיין נותר שוויון בין פרטים הוא יוכרע לפי הכלב שצבר יותר זכיות בתואר מנצח גזע BOB.
)ג( בהישמר השוויון יוכרע לפי הכלב שניצח במצטבר יותר כלבים בגזע.
)ד( בהישאר שוויון יוכרע לפי מספר הפעמים ש זכה במנצח גזע BOB בתערוכה בינלאומית.
21 .תוצאות הדירוג בכל הקטגוריות יפורסמו בכלים הרשמיים של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
22 .טבלת ניקוד:

  עד 7 כלבים בגזע 8 ומעלה כלבים בגזע
BOB 6 10
BOS 3 5
)BOS או BOB ואינו במידה )BJ 2 4
)BOS או BOB ואינו במידה )BV 2 4
BIS 20  
BIS 2 15  
BIS 3 10  
BIG 15  
BIG 2 10  
BIG 3 5  
BJIS 15  
BJIS 2 10  
BJIS 3 5  
BVIS 10  
BVIS 2 6  
BVIS 3 3  


קישור לטקסט באתר IKC: www.ikc.org.il/
 


29.05.2022

מאמרים שימושיים